Aggressive Classical Dutch for Black (PC-DVD)

Aggressive Classical Dutch for Black (PC-DVD)

Ref: CBDAGD

01: Intro [04:54]
02: Model Game 1 - 1.d4 f5 2.c4 e6 3.g3 Nf6 4.Bg2 Be7 5.Nf3 d6 6.0-0 0-0 7.Nc3 Ne4 - Babula,V - Svoboda,S [08:47]
03: Model Game 2 - 1.d4 f5 2.c4 e6 3.g3 Nf6 4.Bg2 Be7 5.Nf3 0-0 6.0-0 Ne4 7.d5 Bf6 - Parker,J - Pert,N [13:10]
Chapter 2: Main Lines
01: 7...Ne4 8.Qc2 Nxc3 9.bxc3 - Video notation [15:51]
02: 7...Ne4 8.Qc2 Nxc3 9.Qxc3 Bf6 Sidelines - Video notation [14:00]
03: 7...Ne4 8.Qc2 Nxc3 9.Qxc3 Bf6 10.b4 - Video notation [13:33]
04: 7...Ne4 8.Bd2 - Video notation [10:13]
05: 7...Ne4 8.Nxe4 fxe4 9.Ne1 - Video notation [13:12]
06: 7...Ne4 8.Nxe4 fxe4 9.Nd2 d5 10.f3 Nc6 11.fxe4 Rxf1 12.Nxf1 - Video notation [08:07]
07: 7...Ne4 8.Nxe4 fxe4 9.Nd2 d5 10.f3 Nc6 11.fxe4 Rxf1 12.Kxf1/Qxf1/Bxf1 - Video notation [18:02]
08: 7.b4/Qc2/Bg5 - Video notation [13:15]
09: 7.b3 - Video notation [09:32]
Chapter 3: Other setups after g3
01: 3.Bg2 e6 4.c4 Be7 5.Nh3 0-0 6.0-0 d6 7.Nc3/Qb3/Nf4 - Video notation [11:48]
02: 3.Bg2 e6 4.c4 Be7 5.Nh3 0-0 6.0-0 d6 7.b3 - Video notation [09:19]
03: 3.Bg2 e6 4.Nf3/Nd2 (without c4) - Video notation [08:31]
04: 3.Bg2 e6 4.c4 Be7 5.Nc3/Nf3 - Video notation [04:56]
Chapter 4: Other setups without g3
01: e3 setup - 1.d4 f5 2.c4 Nf6 3.e3 e6 4.Bd3 Be7 5.Nc3 0-0 6.Nf3 - Video notation [18:04]
02: London System - 1.d4 f5 2.Nf3 Nf6 3.Bf4 e6 and 1.d4 f5 2.c4 Nf6 3.Nf3 e6 4.Bf4 b6 - Video notation [12:05]
03: 1.d4 f5 2.Nc3 Nf6 3.Bg5 d5 and 2.Nf3 Nf6 3.Bg5 - Video notation [21:23]
04: Staunton Gambit 1.d4 f5 2.e4 fxe4 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Nc6 - Video notation [13:20]
05: 1.d4 f5 2.Bg5 h6 - Video notation [26:50]
06: 2nd move sidelines - 1.d4 f5 2.Qd3/g4/h3/Nh3/f3 - Video notation [16:23]
07: 1.Nf3 f5 2.d3 Nc6 3.e4/d4 - Video notation [20:54]
08: 1.Nf3 f5 2.e4 fxe4 3.Ng5 e5 - Video notation [14:58]
09: Dutch vs English - 1.c4 f5 2.g3 Nf6 3.Bg2 d6 4.Nc3 e5 - Video notation [09:29]
10: The 1...e6 move order - 1.d4 e6 2.Nf3 f5 - Video notation [09:24]
Chapter 5: Test Section
01: Test Position 1 [01:17]
02: Test Position 2 [01:00]
03: Test Position 3 [01:21]
04: Test Position 4 [02:28]
05: Test Position 5 [01:10]
06: Test Position 6 [01:35]
07: Test Position 7 [00:47]
08: Test Position 8 [02:49]
09: Test Position 9 [02:08]
10: Test Position 10 [00:53]
11: Test Position 11 [01:14]
12: Test Position 12 [01:35]
13: Test Position 13 [01:39]
14: Test Position 14 [01:45]